Projektová dokumentácia ZDRAVOTECHNIKY

 • vypracovanie technickej správy

 • situácia objektu – návrh dimenzie potrubia vodovodu s napojením na verejný vodovod, studňu a dimenzovanie potrubia splaškovej a dažďovej kanalizácie a ich napojenie na verejnú kanalizáciu, žumpu, vsak, ČOV a iné + návrh odvodnenia spevnených plôch

 • pozdĺžne profily vonkajších objektových rozvodov vodovodu a kanalizácie

 • vnútorný objektový rozvod vodovodu a kanalizácie s napojením na zariaďovacie predmety

 • návrh a výpočet menovitej svetlosti vnútorného alebo vonkajšieho odpadového potrubia zo zrážkových vôd a napojením na ležaté potrubie

 • príprava teplej vody – typ, veľkosť ohrievača

 • výkaz výmer navrhnutého riešenia

Výkresová  časť

 • pôdorysy projektovaných poschodí, základov, strechy

 • plošné schémy vodovodu

 • rozvinuté rezy vnútornou a objektovou kanalizáciou

 • pozdĺžne profily vodovodu a kanalizácie s detailom uloženia potrubia

 • detaily navrhovaných zariadení – šachty, ČOV, žumpy, vsaky, retenčné nádrže

Stupne vyhotovania projektovej dokumentácie

 • projekt pre územné rozhodnutie

 • projekt pre stavebné povolenie

 • realizačný projekt

 • projekt skutkového stavu