V rámci vetrania zabezpečujeme projekty pre rodinné domy s rekuperačnými jednotkami alebo ventilačnými tepelnými čerpadlami, súčasťou dokumentácie je:

 • vypracovanie technickej správy

 • výpočet výdatnosti vetrania

 • návrh rekuperačnej jednotky alebo ventilačného tepelného čerpadla

 • návrh potrubnej siete privádzaného čerstvého vzduchu a odpadového vzduchu, dimenzie jednotlivých potrubí a nastavenie tanierových ventilov ako koncových prvkov vetracej siete

 • výkaz výmer navrhnutého riešenia

 • cenová ponuka navrhnutého riešenia

Výkresová  časť

 • pôdorysy projektovaných poschodí

 • rezy

 • detaily

Stupne vyhotovenia projektovej dokumentácie

 • projekt pre územné rozhodnutie

 • projekt pre stavebné povolenie

 • realizačný projekt

 • projekt skutkového stavu