Zdravotechnika

Projektová dokumentácia ZDRAVOTECHNIKY

 • vypracovanie technickej správy
 • situácia objektu – návrh dimenzie potrubia vodovodu s napojením na verejný vodovod, studňu a dimenzovanie potrubia splaškovej a dažďovej kanalizácie a ich napojenie na verejnú kanalizáciu, žumpu, vsak, ČOV a iné + návrh odvodnenia spevnených plôch
 • pozdĺžne profily vonkajších objektových rozvodov vodovodu a kanalizácie
 • vnútorný objektový rozvod vodovodu a kanalizácie s napojením na zariaďovacie predmety
 • návrh a výpočet menovitej svetlosti vnútorného alebo vonkajšieho odpadového potrubia zo zrážkových vôd a napojením na ležaté potrubie
 • príprava teplej vody – typ, veľkosť ohrievača
 • výkaz výmer navrhnutého riešenia

Výkresová časť

 • pôdorysy projektovaných poschodí, základov, strechy
 • plošné schémy vodovodu
 • rozvinuté rezy vnútornou a objektovou kanalizáciou
 • pozdĺžne profily vodovodu a kanalizácie s detailom uloženia potrubia
 • detaily navrhovaných zariadení – šachty, ČOV, žumpy, vsaky, retenčné nádrže

Stupne vyhotovenia projektovej dokumentácie

 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutkového stavu

Naša práca v číslach

Doteraz inštalovaný výkon OZE

0 MW

Ročná úspora emisií CO2

0 T CO2

Počet inštalovaných zariadení

0